PRIMARIA COMUNEI GRAJDURI

Judetul Iasi

Atributii vice primar

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE VICEPRIMARULUI, UAT COMUNA GRAJDURI, POTRIVIT OUG. nr.57/2019, PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

 

 

   (1) Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective.
   (2) Dispoziția de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuțiile delegate și limitele exercitării atribuțiilor delegate, sub sancțiunea nulității. Dispoziția de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuțiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleaga atribuțiile.
   (3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile alin. (1) si (2) exercită pe perioada delegării atribuțiile funcției pe care o deține, precum și atribuțiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuțiilor.

   (4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile alin. (1) si (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuții.

 

 ATRIBUȚII DELEGATE PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI UAT COMUNA GRAJDURI NR.293 DIN 06.11.2020


- îndrumă, coordonează și controlează activitatea privind salubritatea locurilor și localurilor publice, ia măsuri pentru buna funcționare a acestora;

- răspunde de întreținerea rețelei de iluminat public;

- îndrumă, coordonează și controlează activitățile pe line de situații de urgență și PSI;

- îndrumă, coordonează și controlează activitatea personalului din compartimentele Gospodărie comunală, Administrativ, SVSU, Urbanism și mediu;

- îndrumă, coordonează și controlează activitatea personalelor beneficiare a VMG, cât și a persoanelor care efectuează muncă în folosul comunității.

- reprezintă interesele comunei în relațiile cu unitățile și instituțiile de pe raza administrativă a UAT comuna Grajduri, cât și cu alte instituții descentralizate ale statului;

- îndrumă, controlează și ia măsuri în privința asigurării unităților de învățământ de pe raza comunei Grajduri cu tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ;

- îndrumă,  controlează și răspunde de siguranța bunurilor aflate în patrimonial UAT comuna Grajduri;

Atribuțiile Primarului UAT comuna Grajduri, prevăzute la art. 155 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în perioada în care primarul este în concediu de odihnă sau concediu medical vor fi exercitate de către viceprimarul în funcție. De asemenea în perioada în care primarul nu se află în primărie, viceprimarul are drept de semnătură în locul primarului pe documentele emise de Primăria comunei Grajduri, județul Iași.